Aktuality Exkurze 2.A

Školní polesí

Školní polesí označované jako Chlumská hora se nachází v přírodní lesní oblasti č. 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina. Chlumská hora je výraznou dominantou v krajině. Budete-li ji hledat na mapě ČR, pak hledejte na jihovýchodě Karlovarského kraje u městečka Manětín, které je již v kraji Plzeňském. Chlumská hora tvoří z velké části hranici krajů. Hora je dlouhá cca 5 km a široká cca 1 km. Zaujímá plochu cca 475 ha.

Jedná se o vrch sopečného původu s četnými čedičovými vyvřelinami. Na vrcholu jejího jihovýchodního výběžku je talířová prohlubeň, bývalý sopečný kráter. Přímo pod vrcholem najdeme více než 4 m hlubokou boční trhlinu zvanou Černý kámen, rovněž pozůstatek dávné sopečné činnosti. Poblíž jsou i četné mrazové sruby a kamenné sutě.

Pohled na Chlumskou horu

Chlumská hora je zbytkem třetihorního lávového příkrovu, který vznikl při sopečné činnosti asi před 35 milióny let. V kulturní krajině představuje druhově bohatý ostrov přirozené vegetace s teplomilným lesním porostem dubu letního a zimního, lípy srdčité, borovice lesní a dále společenstva čedičových sutí a skal. Od roku 1947 je území chráněno jako Přírodní rezervace Chlum. Minerálně bohatý a výhřevný čedičový podklad, členitý terén s rozličně orientovanými svahy a odlišné klima vytvářejí vhodné životní podmínky pro řadu rostlin a živočichů. Faunu rezervace charakterizuje výskyt mloka skvrnitého, čápa černého, včelojeda lesního, jezevce lesního a původem východoasijského jelena siky. Na lesních okrajích roste např. kakost krvavý, dobromysl obecná, pupava Biebersteinova, třezalka horská, lilie zlatohlavá.

Na čedičovém útesu Chlumské hory nedaleko západočeského Manětína naleznete strom, který neroste nikde jinde na světě. Jde o jeřáb manětínský (Sorbus rhodanthera). Střední lesnická škola Žlutice ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) zahájila před rokem projekt zaměřený na vyhledávání jednotlivých stromů tohoto druhu, zkoumání jejich ekologie a rozmnožovacích schopností.

Školní polesí náleží do LHC Škola – Žlutice, geomorfologicky je přírodní lesní oblast č. 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina pahorkatinou až vrchovinou. Konkrétně spadá LHC Škola – Žlutice do podoblasti 9a – Žihelské pahorkatiny. Na JZ a SV sousedí s lesy LHC Žlutice, při J a V okraji lesa jsou menší enklávy lesa Městských lesů Manětín, v S části enklávy obecního lesa Pšov. J a S hranici tvoří okraj lesa a zemědělských pozemků – pastvin a polí. Nadmořská výška území se pohybuje od 475 m n. m. v JV části nad městem Manětín až po vrchol Chlumské hory 650 m n. m. Chlumská hora je elipsovitý masiv s delší osou směr SZ – JV a kratší osou JZ – SV a má na vrcholu náhorní plošinu a krátké prudké svahy k V, J, Z a střední svahy k S až SV, v JV části je svah mírnější. Zvláště na prudkých J a JZ svazích s mělkou půdou vystupuje skalnaté podloží na povrch ve formě suťových polí a skalek.

Skládka dřeva na školním polesí

Geologické podloží je tvořeno horninami terciéru (miocénu) – nefelitickým bazanitem, pouze při S okraji je menší plocha paleozoických permových slepenců. Nejrozšířenějšími půdními typy jsou oligotrofní a typická kambizem.

Celé území LHC spadá do pomoří Severního moře, povodí Berounky. JZ část Chlumské hory odvodňuje Manětínský potok, SV část Luční potok (vlévající se do Manětínského potoka před jeho ústím do Střely) a celá oblast patří do povodí vodohospodářsky významného toku Střely. Na území LHC se nenachází žádný vodní tok.

Území LHC spadá do klimatického okrsku B5 – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Průměrná roční teplota je 7,0 °C, průměrné roční srážky 525 mm, průměrná teplota ve vegetačním období je 12,9 °C, průměrné srážky ve vegetačním období 322 mm, vegetační doba trvá 149 dnů. Nebezpečné větry mívají Z až SSZ směr.

Na severním úpatí Chlumské hory je obec Chlum, kde má škola budovu školního polesí. Je zde kancelář polesí, učebny, pokoje pro myslivecké hosty a byt správce budovy. Na školním polesí probíhá praktická výuka všech našich žáků, to je jeho hlavní poslání. Platnost LHP pro LHC Škola – Žlutice je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022.

Vedení polesí, THP

Jméno a příjmení Funkce Kontakt
Ing. Stanislav Wollráb
(externí pracovník)
odborný lesní hospodář 602 962 101
Jaroslav Názler polesný, správce polesí 734 188 287
nazler@slszlutice.cz
Ing. Radka Stolariková, Ph.D. myslivecký hospodář 737 203 238
stolarikova@slszlutice.cz

Prodej palivového dříví

Jehličnaté dříví a listnaté měkké dříví – 650 Kč za prm

MOŽNOST ODVOZU DŘÍVÍ

Více informací a objednávky na telefonním čísle 734 188 287 nebo na Email: nazler@slszlutice.cz (Jaroslav Názler).

Projekt EU