×
Co hledáte?
Úvod . Škola . Výchovné poradenství

Výchovné poradenství .

Výchovný poradce realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání žáků.

Poradenská a konzultační činnost

  • Vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Kontroluje platnost vyšetření z pedagogické poradny a informuje učitele o žácích individuálně i skupinově integrovaných.
  • Na základě vyšetření žáků vypracovává spolu s příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány pro žáky individuálně integrované.
  • Kontroluje plnění individuálního vzdělávacího plánu žákem i vyučujícími.
  • Je k dispozici žákům a ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin. Po domluvě je k dispozici rodičům žáků.
  • Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

Spolupráce s metodikem prevence

Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává ředitelce školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.

Výchovný poradce
Mgr. Ivana Strejčková

353 393 167
strejckova@slszlutice.cz

Konzultace s metodikem prevence je možná na základě individuální domluvy.