×
Co hledáte?
Úvod . Pro žáky . Stipendia . Maturitní obor

Maturitní obor .

Stipendia Karlovarského kraje

Podmínky pro získání stipendia

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává ve střední škole zřizované Karlovarským krajem, v daném školním roce je mladší než 26 let a splňuje podmínky stanovené pro získání stipendia.

Stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku.

Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň:

 1. mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,
 2. nemá v daném pololetí neomluvenou absenci,
 3. je v daném pololetí hodnocen z chování stupněm hodnocení velmi dobré,
 4. je hodnocen ze všech předmětů, s výjimkou předmětů uznaných dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a dále s výjimkou předmětů, ze kterých je uvolněn dle § 67 odst. 2 školského zákona,
 5. není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný,
 6. dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) u oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou do 1,5 a zároveň je jeho celkové hodnocení na vysvědčení prospěl s vyznamenáním.

Stipendium žákovi nenáleží

 1. V období hlavních prázdnin.
 2. Jestliže opakuje příslušný ročník z prospěchových důvodů; postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět nárok na získání stipendia, a to při splnění všech stanovených podmínek.

Výše stipendia a termíny vyplácení stipendia

Výše stipendia činí za každé pololetí školního roku u všech oborů vzdělání u žáka

 • 1. ročníku 1.000 Kč
 • 2. ročníku 1.500 Kč
 • 3. ročníku 2.000 Kč
 • 4. ročníku 2.000 Kč

Evidenci a vyplácení stipendií zajišťuje příspěvková organizace vykonávající činnost střední školy (dále jen „příspěvková organizace“).

Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.

ADJUNKTEM NA LÉTO

Pro studenty maturitních lesnických oborů (podmínkou 18 let a výše) je v LČR brigáda možná od 1. 7. do 31. 8. 2024 (maturanti mohou na brigádu nastoupit hned po maturitě), min. doba brigády musí být 4 týdny – není podmínkou odpracovat je “v kuse”, záleží na domluvě s vedoucím příslušné lesní správy nebo lesního závodu.

Studenti budou zaměstnání na dohodu o provedení práce, odměna z
dohody činí 129 Kč/hod + výkonnostní odměna 19 Kč/hod, celkem
tedy až 148 Kč/hod.

Od studentů požadujeme předložení potvrzení o studiu (škola,
obor, ročník).

Studenti jsou nejprve seznámeni s postupy prací u LČR, s výrobou,
s revírem, kde budou působit.

Možné činnosti na brigádě:

1) samostatná práce v porostu: (zde je velký důraz kladen na
schopnost orientace studenta v terénu, na práci s lesnickou mapou)

 • Vyhledávání kůrovce
 • Pohyb v terénu dle mapy – kontrola lapáků a lapačů + vybírání lapačů
 • Kontrola stavu oplocenek
 • Zjišťování škod zvěří na porostech

2) ve spolupráci s revírníkem:

 • Vyznačování těžeb předmýtních a mýtních vč. určení hmoty výtěže
 • Měření hrání na odvozním místě
 • Svěrkování
 • Přebírka dřevní hmoty – kontrolní měření, přebírání prací
 • Realizace výchovných zásahů

Výpomoc studenta při lesní pedagogice (školy, skaut, letní
tábory)