×
Co hledáte?

Zahradník .

Podmínky pro získání stipendia

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává ve střední škole zřizované Karlovarským krajem, v daném školním roce je mladší než 26 let a splňuje podmínky stanovené pro získání stipendia.

Stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku.

Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň:

 1. mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,
 2. nemá v daném pololetí neomluvenou absenci,
 3. je v daném pololetí hodnocen z chování stupněm hodnocení velmi dobré,
 4. je hodnocen ze všech předmětů, s výjimkou předmětů uznaných dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a dále s výjimkou předmětů, ze kterých je uvolněn dle § 67 odst. 2 školského zákona,
 5. není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný,
 6. dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) u oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou do 1,5, nebyl ze žádného odborného předmětu hodnocen stupněm hodnocení horším než 3 – dobrý a zároveň v hodnocení odborného výcviku dosáhl stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný, přičemž jeho celkové hodnocení na vysvědčení je prospěl s vyznamenáním nebo prospěl.

Stipendium žákovi nenáleží

 1. V období hlavních prázdnin.
 2. Jestliže opakuje příslušný ročník z prospěchových důvodů; postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět nárok na získání stipendia, a to při splnění všech stanovených podmínek.

Výše stipendia a termíny vyplácení stipendia

Výše stipendia činí za každé pololetí školního roku u všech oborů vzdělání u žáka

 • 1. ročníku 1.000 Kč
 • 2. ročníku 1.500 Kč
 • 3. ročníku 2.000 Kč

Evidenci a vyplácení stipendií zajišťuje příspěvková organizace vykonávající činnost střední školy (dále jen „příspěvková organizace“).

Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.

Lucie Zukalová

+420 603 996 279
rozpoctar@slszlutice.cz