×
Co hledáte?
Úvod . Pro žáky . Stipendia . Učňovské obory . Lesní mechanizátor

Lesní mechanizátor .

Podmínky pro získání stipendia

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává ve střední škole zřizované Karlovarským krajem, v daném školním roce je mladší než 26 let a splňuje podmínky stanovené pro získání stipendia.

Stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku.

Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň:

 1. mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,
 2. nemá v daném pololetí neomluvenou absenci,
 3. je v daném pololetí hodnocen z chování stupněm hodnocení velmi dobré,
 4. je hodnocen ze všech předmětů, s výjimkou předmětů uznaných dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a dále s výjimkou předmětů, ze kterých je uvolněn dle § 67 odst. 2 školského zákona,
 5. není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný,
 6. dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) u oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou do 1,5, nebyl ze žádného odborného předmětu hodnocen stupněm hodnocení horším než 3 – dobrý a zároveň v hodnocení odborného výcviku dosáhl stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný, přičemž jeho celkové hodnocení na vysvědčení je prospěl s vyznamenáním nebo prospěl.

Stipendium žákovi nenáleží

 1. V období hlavních prázdnin.
 2. Jestliže opakuje příslušný ročník z prospěchových důvodů; postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět nárok na získání stipendia, a to při splnění všech stanovených podmínek.

Výše stipendia a termíny vyplácení stipendia

Výše stipendia činí za každé pololetí školního roku u všech oborů vzdělání u žáka

 • 1. ročníku 1.000 Kč
 • 2. ročníku 1.500 Kč
 • 3. ročníku 2.000 Kč

Evidenci a vyplácení stipendií zajišťuje příspěvková organizace vykonávající činnost střední školy (dále jen „příspěvková organizace“).

Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.

Stipendijní program LČR podpory žáků lesnických učebních oborů

 

Principy podpory žáků

Zaměření na úhradu nákladů spojených se studiem:

 • Žákům 1. ročníku příslušného oboru poskytnout příspěvek na pořízení OOPP až do výše 3 000,- Kč, a to prostřednictvím školy, kdy škola OOPP nakoupí a žákům předá.
 • Žákům 2. a 3. ročníků na základě prospěchu z odborných předmětů umožnit měsíční prospěchové stipendium:
 1. příspěvek na ubytování či stravu ve výši 2 000,- Kč – zasíláno měsíčně na účet školy,
 2. příspěvek 1 000,- Kč na další výdaje spojené se studiem (stipendijní příspěvek na učebnice, dopravu apod.) – zasíláno na účet žáka či zákonného zástupce.

Podmínky pro zařazení do Stipendijního programu LČR jsou:

 • Prospěch žáka z vybraných odborných předmětů do průměru 3,00 včetně; bez klasifikačního stupně 4 z těch odborných předmětů, které vstupují do výpočtu průměru.
 • Nemít neomluvenou absenci v rozsahu, který je důvodem ke snížení známky z chování.
 • Nemít další kázeňská opatření, snižující známku z chování.
 • Žák nebo zákonný zástupce má s podnikem Lesy ČR uzavřenu smlouvu upravující poskytování stipendia či příspěvku na OOPP.

Další závazky žáka:

 • V průběhu letních prázdnin mezi II. a III. ročníkem vykonat provozní odbornou praxi formou brigády (DPP) u podniku Lesy ČR, s.p. nebo jiného lesnického subjektu v rozsahu nejméně 10 pracovních dnů. V rámci této praxe u LČR bude žákovi vyplacena mzda dle vykonávané práce a mzdového předpisu podniku.
 • Po ukončení studia a dosažení odpovídající kvalifikace se aktivně zapojit do vykonávání mechanizovaných prací pěstební nebo těžební činnosti u subjektů vykonávajících práce v odvětví LH, a to po dobu min. 24 měsíců. V případě, že žák nastoupí k dalšímu navazujícímu studiu, se tento závazek odkládá po ukončení příslušného studia

Lucie Zukalová

+420 603 996 279
rozpoctar@slszlutice.cz